Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs.
Daarvoor dienen de scholen voor 1 april 2019 een plan in te leveren waarin ze aangeven op welke wijze deze extra gelden in de regio willen inzetten om te komen tot een goed techniekaanbod in de regio. Het Gilde Vakcollege Techniek is penvoerder voor deze plannen.

Het gaat om veel geld: voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft. De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe.

Veel scholen worden geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.

Daarvoor is het nodig dat er vanuit de vmbo-scholen in de regio een plan wordt gemaakt om bovenstaande zaken het hoofd te kunnen bieden.
In onze regio is het Gilde Vakcollege Techniek de penvoerder voor dit plan. In samenwerking met het Willem van Oranje (Aalburg), het Gomarus, het Omnia College, de gemeenten, het bedrijfsleven (o.a. Wetech en School en bedrijf) en het mbo  wordt een plan voor de toekomst opgesteld.

80% van de te ontvangen subsidie wordt gebruikt om het onderwijs in het vmbo te versterken en verbeteren. 20% wordt gebruikt om scholen die geen ‘ harde’ techniek hebben te ondersteunen bij hun techniekverwante onderwijs. Hierin wordt onder andere samengewerkt met Wellant Ottoland, De Prinsentuin in Andel, De Joost uit Leerdam en het basisonderwijs. Ook willen we graag een professionaliseringslag maken met betrekking tot alle vormen van techniekpromotie in de regio en de samenwerking met het bedrijfsleven.

Het ministerie vraagt scholen daarom om voor 1 april 2019 een regionaal plan voor de periode 2020 – 2023 in te dienen.
Het tijdpad is krap, maar we hopen eind januari een eerste versie klaar te hebben.

Voor het Gilde een grote uitdaging, maar ook een prachtige kans om de Techniek in deze regio nog sterker op de kaart te zetten!